Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

O Centrum

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych powołane zostało do istnienia jako konsorcjum naukowe na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2017 roku przez rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań nad sztuką witrażową, promowanie prac naukowo-badawczych w tym zakresie, prowadzenie działalności eksperckiej, oświatowej i edukacyjnej dotyczącej witraży, w tym gromadzenie zasobów elektronicznych i innych źródeł. Działania Centrum prowadzone będą w oparciu o standardy i wytyczne opracowane przez Corpus Vitrearum International. Do zadań Centrum Badań Witrażowych należy:

  • współpraca z Corpus Vitrearum International i Polskim Komitetem Narodowym Corpus Vitrearum;
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach grantów i projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i międzynarodowych;
  • prowadzenie badań mających na celu rozwój interdyscyplinarnych studiów nad sztuką witrażową;
  • współpraca ze służbami konserwatorskimi, osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności prowadzącymi działalność konserwatorską i witrażowniczą oraz będących właścicielami obiektów w zakresie działań mających na celu wdrażanie i doskonalenie metod ochrony, konserwacji i metod badawczych w zakresie sztuki witrażowej;
  • współpraca z jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą w zakresie studiów nad sztuką witrażową;
  • promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie studiów nad sztuką witrażową; pozyskiwanie funduszy na badania dotyczące problematyki witrażowej.

Zadania te są realizowane w szczególności poprzez: prowadzenie badań naukowych, publikacje związane z tematyką witrażową, prowadzenie baz danych dotyczących witraży, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji naukowych, publikowanie ekspertyz i analiz dotyczących problematyki konserwatorskiej witraży oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw związanych ze sztuką witrażową.

Siedziba Centrum znajduje się w Instytucie Historii Sztuki UJ, zaś część konserwatorska afiliowana jest przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Na kierownika Centrum powołany został prof. dr hab. Wojciech Bałus.